Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną www.agnesbis.com, którego właścicielem i administratorem jest firma
PPHU AGNES-BIS AGNIESZKA TOMASZEWSKA
ul. Torfowa 7
05-092 Łomianki Kiełpin
NIP 1180058791 REGON 011683967
tel (+48) 22 751 94 90 fax (+48) 22 751 94 90
e-mail: biuro@agnesbis.com
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

2. Definicje

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU AGNES-BIS Agnieszka Tomaszewska wpisaną do CEIDG NIP 1180058791
REGON 011683967
2.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
2.5. Sklep internetowy- sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agnesbis.com
2.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
2.8. Zamówienie –  oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
2.9. Konto- konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
2.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta
2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa, będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Postanowienia ogólne

Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej opakowań, naczyń i materiałów opakowaniowych.
1. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
2. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
3. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
4. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zakładanie Konta w Sklepie

4.1. Aby założyć konto „Moje konto” w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
4.2. Założenie konta „Moje konto” w Sklepie jest darmowe.
4.3. Logowanie się na „Moje konto” odbywa się poprzez podanie adresu mailowego oraz hasła.
4.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto „Moje konto” poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 1.

5. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
5.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
5.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
5.3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
5.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, numeru telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać pole w sekcji Wysyłka (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5.5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. Kliknięcie z przycisk „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia wyświetli się podsumowanie. Podsumowanie złożonego zamówienia zostanie również przesłane na podany adres email.
5.6. W Sklepie obecnie obowiązuje sposób płatności: przelew bankowy.

6. Formy płatności

6.2. Przedpłata – płatność tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe podane w podsumowaniu zamówienia oraz podane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na podany adres mailowy;
6.3. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

7. Wykonanie umowy sprzedaży

7.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
7.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Koszt, sposoby i termin dostawy, odbioru towaru

8.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego
8.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
8.3. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bankowym – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu będzie on gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 3 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
9.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
9.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
9.4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
9.5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
9.6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.7.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
9.8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Reklamacja i gwarancja

10.1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.
10.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.
10.3.SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
10.4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
10.5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym
Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
10.6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
10.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.
10.8. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.
10.9.Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
10.10.Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
10.11. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10.12. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
10.13.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
10.14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
11.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
11.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.

11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
11.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Subskrypcja - Newsletter

12.1. Sklep internetowy oferuje Klientowi możliwość zapisania się do Newslettera (możesz być na bieżąco z nowymi ofertami, promocjami itp).
12.2. Newsletter to wiadomość email wysyłana do Klienta
12.3. Formularz zapisu do Newslettera znajduje się w stopce naszego Sklepu internetowego oraz możesz zapisać się do niego podczas składania zamówienia.
12.4. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości w formie newslettera w dowolnym momencie.
12.5. Zapisanie się do newslettera jest całkowicie dobrowolne.

13. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
12.4. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.